Geen beren op de weg voor Pitcher! Nieuwsgierig hoe dat zit?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PITCHER B.V. 


Artikel 1 Partijen

1. PITCHER: PITCHER B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69094799, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan het Werfpad 2 (5212 VJ), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van PITCHER:

Website: www.ptchr.nl

Email: info@ptchr.nl

Telefoonnummer: 073 – 2020 050

Btw-identificatienummer: NL857731002B01

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van de door PITCHER aangeboden diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. PITCHER verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van PITCHER en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen, of de rechtsopvolgers van partijen, met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen, of diens rechtsopvolgers, gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten. 

4. Derden die door PITCHER bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door PITCHER is aangegeven. 

2.De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht PITCHER niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Alle opgaven van PITCHER van getallen, maten, gewicht, omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van PITCHER.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens PITCHER.

6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat PITCHER een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat PITCHER, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

8. Indien een opdracht door meerdere Klanten is gegeven, verbinden alle Klanten zich hoofdelijk aan de overeenkomst. Indien PITCHER de opdracht met meerdere Klanten aanneemt, is iedere Klant verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.


Artikel 4 Uitvoering door PITCHER 

1. PITCHER behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. PITCHER zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat PITCHER bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Klant zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van PITCHER worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst PITCHER uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. PITCHER heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat. 

2. PITCHER zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant PITCHER altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 

3. Het staat PITCHER vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

4. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door De Klant tussentijds wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt PITCHER de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt PITCHER dit als een aanvullende opdracht aan De Klant in rekening. PITCHER mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PITCHER zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).

5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PITCHER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PITCHER worden verstrekt op de door PITCHER aangegeven wijze en specificaties. Indien de benodigde gegevens niet juist of niet tijdig aan PITCHER zijn verstrekt, heeft PITCHER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

6. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van PITCHER en/of derden.

7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft PITCHER het recht om namens en voor rekening van De Klant aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval PITCHER een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

8. PITCHER is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen/fasen na te komen.

9. Het is De Klant zonder schriftelijke toestemming van PITCHER niet toegestaan de door PITCHER geleverde diensten door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. De Klant vrijwaart PITCHER voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten of levering van goederen door PITCHER aan De Klant geleverd en welke De Klant aan een derde heeft door geleverd.

10. PITCHER behoudt zich het recht voor alle diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van PITCHER. PITCHER zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. PITCHER zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens De Klant gehouden zijn.

11. PITCHER is gerechtigd om content, zoals websitecontent, marketing- en PR-uitingen, die is geplaatst zijn op een website om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten, te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van PITCHER. Het voorgaande geeft De Klant geen recht op schadevergoeding. Wanneer content wordt geweigerd of verwijderd omdat deze niet voldoet aan de inhoudelijke eisen, heeft PITCHER het recht om administratiekosten van EUR. 49,- bij De Klant in rekening te brengen.

12. PITCHER spant zich ervoor in dat haar diensten, zoals website(hosting) en content, zoals websitecontent, marketing- en PR-uitingen, in de best mogelijke kwaliteit te publiceren en gedurende de gehele overeengekomen periode actief te houden. PITCHER staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de diensten. PITCHER is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet (volledig) beschikbaar zijn van de diensten. PITCHER verleent derhalve geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de diensten, zoals de te gebruiken softwaretechniek voor ontwikkeling van bijvoorbeeld de website en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat. Op een moment na oplevering kan blijken dat de geleverde dienst, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van PITCHER failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund.
13. Tenzij anders overeengekomen is PITCHER nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van De Klant. Alle gemaakte back-ups zullen na beëindiging van de overeenkomst worden vernietigd. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van back-ups, bijvoorbeeld voordat een update wordt uitgevoerd. Hij kan hiervoor eventueel het verzoek doen bij PITCHER.
14. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen behoort het voorkomen of beperken van imagoschade van De Klant als gevolg van uitlatingen van derden niet tot de werkzaamheden van PITCHER. 
15. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PITCHER een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

16. De door De Klant opgedragen werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen, worden verricht op basis van nacalculatie middels het gangbare uurtarief van PITCHER. 

17. Indien partijen geen vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PITCHER, tenzij partijen een afwijkend uurtarief zijn overeengekomen. 

18. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft PITCHER het recht om namens en voor rekening van De Klant aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval PITCHER een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. PITCHER zal dat met een marge van 18% aan De Klant doorbelasten, zijnde kosten die PITCHER moet maken wegens de te verrichten werkzaamheden.  

19. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer PITCHER aan De Klant heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en De Klant dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:

a) 10 dagen zijn verstreken nadat De Klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd; 

b) De Klant het werk waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en De Klant niet binnen 7 dagen het resultaat heeft geweigerd; 

c) De Klant de factuur ten aanzien van de dienst heeft voldaan of niet binnen de betalingstermijn het werk heeft aanvaard, maar ook niet heeft geweigerd.

Artikel 5 Verbintenissen van De Klant 

1. De Klant stelt PITCHER in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door PITCHER. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Er zorg voor dragen dat PITCHER tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;

b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie. De kosten van energie komen voor rekening van De Klant;

c) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van PITCHER behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

2. Wanneer de verplichtingen in het vorige lid niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient De Klant PITCHER hieromtrent tijdig te informeren. PITCHER is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is PITCHER niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden

4. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.

5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PITCHER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PITCHER worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan PITCHER zijn verstrekt, heeft PITCHER het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

6. De Klant is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van PITCHER de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

7. De Klant is verplicht diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien De Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is PITCHER gerechtigd de diensten uit te stellen / aan te houden voor rekening en risico van De Klant. De Klant is tevens verplicht de diensten af te nemen op de wijze zoals hem deze door PITCHER worden aangeboden.

8. Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, verplicht De Klant zich ervoor zorg te dragen dat hij, of een door hem aangewezen derde, gedurende deze periode goed telefonisch en elektronisch bereikbaar is. 

9. De Klant is verplicht de instructies van PITCHER aangaande de communicatie online en op social media op te volgen.

10. De Klant is verplicht om het geleverde door PITCHER te voorzien van de naam van PITCHER.


Artikel 6 Prijzen, betaling en opschorting.

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan. 

3. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. 

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is PITCHER terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.

5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van PITCHER is het De Klant niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

6. PITCHER heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor de duur dat De Klant in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met PITCHER. Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien De Klant binnen een door PITCHER gestelde termijn haar verplichtingen is nagekomen en de door PITCHER opgegeven kosten van her-indienststelling heeft voldaan.  

7. Upgrading van hostingpakketten en overige diensten is te allen tijde mogelijk. De Klant is PITCHER per (gedeelte van) de periode waarin de geüpgraded dienst is geleverd, betaling verschuldigd conform de voor die dienst geldende tarieven. Downgrading van een bestaande dienst is alleen mogelijk per een nieuwe contractperiode. De Klant dient de wens tot downgrading met inachtneming van een termijn van twee maanden voor het einde van de dan lopende contractperiode schriftelijk aan PITCHER mede te delen.

8. PITCHER behoudt zich het recht voor om op haar uurtarieven jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen.Artikel 7 Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De Klant kan de overeenkomst derhalve niet tussentijds opzeggen, tenzij hieronder of anders is bepaald.

2. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door De Klant niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van onbepaalde tijd. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk met inachtneming van een periode van 3 maanden. 

3. PITCHER heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PITCHER ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd. 

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan PITCHER verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Daarnaast is PITCHER gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.


Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

1. Tenzij anders overeengekomen, verleent PITCHER geen andersluidende garanties of vergoedt zij geen andere schade dan in deze algemene voorwaarden is bepaald.

2. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, PITCHER hieromtrent te informeren.

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal PITCHER het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige vergoeding van schade door PITCHER.

4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen,

De Klant PITCHER omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of De Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of in ieder geval 3 maanden zijn verstreken na levering, vervalt zijn recht op enige remedie/garantie. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij De Klant.

5. Iedere garantie of overige aanspraak van De Klant op PITCHER vervalt in ieder geval indien De Klant of anderen in opdracht of met goedkeuring van De Klant wijzigingen hebben aangebracht aan of in de website of de onderliggende server.

6. PITCHER is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

8. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien De Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval De Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PITCHER, eigenhandig wijzigingen in het door PITCHER geleverde aanbrengt of doet aanbrengen. De bewijslast dat een fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant. De Klant is verplicht om de diensten met gepaste zorg te behandelen en zij dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de dienst deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de gebruiksvoorschriften van instructies van PITCHER. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan PITCHER niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.

9. Mocht PITCHER onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door PITCHER gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat PITCHER voor de werkzaamheden - waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

10. Aansprakelijkheid van PITCHER omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

11. De Klant vrijwaart PITCHER voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat PITCHER heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door De Klant te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.

12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen PITCHER tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

13. PITCHER is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte diensten/eigendommen van derden of social media platforms, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, Instagram en Google.

14. PITCHER is niet aansprakelijk voor schade bij De Klant of aan De Klant verbonden partijen, als gevolg van uitlatingen van derden zowel on- als offline.

15. PITCHER is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van publicaties van teksten en overig materiaal dat door De Klant is aangeleverd, goedgekeurd of niet tijdig is afgekeurd.

16. PR- en communicatieactiviteiten mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving). De Klant is zelf verantwoordelijk, en vrijwaart PITCHER, voor het rechtmatig gebruik van de PR- en communicatieactiviteiten. De Klant vrijwaart PITCHER onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdende met de PR- en communicatieactiviteiten die door PITCHER namens De Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden.

17. PITCHER is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van De Klant gebaseerd op basis van adviezen van PITCHER. Behoudens schriftelijke toestemming van PITCHER is De Klant niet gerechtigd om op enige wijze de inhoud van adviezen bekend te maken aan derden, zij is derhalve volledig aansprakelijk ten aanzien van derden aan wie zij deze adviezen bekendmaakt.

18. De Klant is en blijft te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk voor de nakoming van alle 

voor haar geldende (wettelijke) administratie- en bewaarplichten.

19. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig plaatsen van content en gebruik van een website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische content en vrijwaart PITCHER van aanspraken van derden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de website en/of de daarop weergegeven content.


Artikel 9 Privacy en Intellectueel eigendom

1. Indien PITCHER in opdracht van De Klant cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert De Klant dat PITCHER daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de AVG. De Klant vrijwaart PITCHER derhalve in en buiten rechte voor iedere aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ter zake.

2. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat PITCHER onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van De Klant en derden verwerkt, zoals maar absoluut niet beperkt tot contactgegevens en het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waarvandaan De Klant of derde komt en de pagina’s die De Klant of derde heeft bezocht. PITCHER slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de betreffende registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan De Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan De Klant.

3. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door De Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door PITCHER verwerkt worden. Bij De Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens PITCHER voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart PITCHER van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

4. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij De Klant. PITCHER zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door De Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van PITCHER begrepen en komen volledig voor rekening van De Klant.

5. PITCHER kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde content et cetera gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. 

6. Het intellectueel eigendom voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, zoals door PITCHER verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen, komt volledig toe aan PITCHER, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan PITCHER hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is PITCHER gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7. PITCHER behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis andere IE-rechten voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.  PITCHER behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. PITCHER is onbeperkt gerechtigd om (gedeelte van) de producties te hergebruiken. In alle gevallen blijft het eigendom bij PITCHER.

9. Wanneer De Klant zelf content of een ontwerp aanlevert, gaat PITCHER ervan uit dat De Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding of logo. Het kan dus het geval zijn dat De Klant, indien zij een (beeld)merk, afbeelding of logo aan PITCHER verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. PITCHER gaat ervan uit dat geüploade (beeld)merken, afbeeldingen, en logo’s en soortgelijke materialen rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart PITCHER zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.

10. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het vorige lid van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is PITCHER bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat PITCHER door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal PITCHER de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

11. Klant is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Klant en zullen tenzij anders overeengekomen additioneel worden gefactureerd. 

12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor De Klant. 


Artikel 10. Overmacht


1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

PITCHER geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, oorlog, bedrijfsstoornissen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen of uitvallen in levering van energie, storingen van internet, tekortkomingen door partijen van wie PITCHER bij de verlening van de diensten afhankelijk is, epidemieën, meer dan 50% ziekte van het personeel en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van PITCHER opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan twee maanden onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor PITCHER onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is PITCHER bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien PITCHER bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


Artikel 11. Inlening

Het is De Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke goedkeuring van PITCHER voorafgaand, tijdens of tot één jaar na afloop van een opdracht, personeel van PITCHER en door PITCHER voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde/ingehuurde derden direct of indirect, betaald of onbetaald, te benaderen of op welke wijze dan ook werkzaamheden door hun te laten verrichten, noch om op enigerlei wijze rechtstreeks of middellijk bij het verrichten van dergelijke werkzaamheden betrokken te zijn of belang te hebben. Indien De Klant in strijd met dit artikel handelt, verbeurt PITCHER een direct en volledig opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding en EUR. 1.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van De Klant tot betaling van een volledige schadevergoeding aan PITCHER indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag.

Artikel 12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden 

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt PITCHER zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.


Artikel 13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. PITCHER is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van PITCHER. 

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de PITCHER haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente PITCHER haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd